Kontakta oss

INRIKES

Coronakommissionen: Regeringen ansvarig för problemen med äldreomsorgen

Publicerat

den

Faksimil Facebook

CORONAKRISEN    Idag släpptes den första rapporten från Coronakommissionen och kritiken mot regeringen var inte nådig. Kommissionen slår bland annat fast att regeringen agerade försent och misslyckades när det gällde att skydda den äldre befolkningen.

Den 30 juni beslutade regeringen och riksdagspartierna att tillsätta en kommission för att utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas agerande att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Idag kom kommissionens första rapport. Enligt kommissionen satte regeringen och statliga myndigheter igång arbetet mot smittspridningen alldeles försent. Åtgärderna som vidtogs bedöms idag som otillräckliga.

”Regeringen och statliga myndigheter satte under våren 2020 in ett antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning i äldre­om­sorgen. Enligt vår övergripande bedömning var dessa sena, trots tidig information om att äldre personer var särskilt utsatta. Vi bedömer att åtgärderna i flera avseenden även var otillräckliga.”, skriver Coronakommissionen.

Regeringen och tidigare regeringar ansvariga för problemen

Granskningen av äldreomsorgen slår bland annat fast att äldreomsorgen har stora tydliga strukturella problem. Ett av problemen är att äldreomsorgen är uppdelad i 21 regioner och 290 kommuner. I många kommuner är äldreomsorgen dessutom uppdelade i både kommunala och privata utförare vilket innebär att varken regeringen eller statliga myndigheter har någon nationell översikt över hur rustad äldreomsorgen är inför kriser. De som bär ytterst ansvar för de strukturella problemen är den sittande regeringen och alla andra tidigare regeringar som har vetat om bristerna men inte vidtagit åtgärder.

”Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap – det yttersta ansvaret. Regeringen styr riket (1 kap. 6 § regeringsformen) och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.”, skriver kommissionen.

Provtagningen kom igång försent

Kommissionen slår även fast att provtagningen kom igång alldeles försent, inte minst när det gällde provtagning av äldre personer.

”När pandemin under april drabbade Sverige som kraftigast fanns inte förutsättningar för en bred provtagning. Den 30 mars gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen. Någon sådan strategi publicerades dock inte förrän den 17 april. Anledningen till dröjsmålet och vad som försiggått i frågan före den 30 mars återstår för kommissionen att pröva. Det återstår också för oss att utreda och utvärdera flera andra aspekter av provtagning och smittspårning samt frågan om den provtagningskapacitet som fanns hade kunnat användas bättre med andra prioriteringar. Kommissionen anser dock redan nu att provtagning, även med en knapp kapacitet, utan undantag borde ha skett av alla de äldre som flyttade in på särskilt boende samt de som blev utskrivna från sjukhus och återvände till sina särskilda boenden. ”, står det i kommissionens rapport.

Coronakommissionens rapport finner du här.

Magnus Karlsson
redaktionen@aktuelltfokus.se