Kontakta oss

iFOKUS

Var Jesus världens första socialist?

Publicerat

den

iFOKUS Rebellisk, antikolonialist, och gjorde uppror mot de rika. Så här lagom till Jesus födelsedag söker vi svaret på om Jesus var världens första socialist.

Var Jesus socialist? Nja, så hårt kan man nog inte dra det. Däremot har Jesus läror gett upphov till flera socialistiska grundprinciper. I Nya testamentet finns flera passager och läror som teologer tolkar som att de bär på socialistiska inslag. Här nedan följer några exempel.

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov

1. I Lukasevangeliet 12:33 uppmanar Jesus sina lärjungar att ”sälja vad ni äger och ge åt de fattiga.” Detta kan tolkas som en uppmaning till kollektivt delande och omvårdnad om dem som har mindre.

2. Kritik mot rikedom och girighet: Jesus betonar upprepade gånger svårigheterna för en rik person att komma in i Guds rike (Markusevangeliet 10:25). Denna kritik mot rikedom kan ses som en socialistisk synpunkt på att motverka ekonomisk ojämlikhet.

3. Barmhärtighet och medkänsla: Berättelserna om den barmhärtige samariten och Jesu omhändertagande av de sjuka och förkastade visar på betoningen av medkänsla och omsorg om alla människor, oavsett deras samhällsställning.

4. Gemenskap och enhet: Apostlagärningarna 4:32 beskriver de tidiga kristnas gemenskap där ”alla de troende hade ett och detsamma, och ingen sa att något av det han ägde var hans eget.” Detta kan tolkas som en tidig form av kollektiv gemenskap.

Framstående teologer

En framstående figur som har dragit likhetstecken mellan Jesus och den socialistiska kampen för vanligt folk är Leonardo Boff Boff, aen brasiliansk fransiskanmunk och teolog.

Boff kombinerar kristen tro med en kritik av sociala orättvisor och strukturer. Han har influerat många med sina tankar om befrielseteologi och hur den kan tillämpas för att adressera socioekonomiska frågor. Leonardo Boff har även utforskat möjligheten att använda marxistisk analys och Jesus läror som ett verktyg för att förstå och bekämpa strukturer av sociala orättvisor.

Boff har betonat att Jesu läror, särskilt när det gäller solidaritet med de fattiga och förtryckta, kan finna resonans med vissa aspekter av marxistisk analys. Han har dock varit försiktig med att inte göra en direkt förenkling av Jesus till en marxistisk figur, utan snarare ser på möjligheten att dra paralleller och använda olika perspektiv för att belysa sociala orättvisor.

En annan teolog som har forskat på ämnet Marx och Jesus är den tyska professorn Jürgen Moltmann. Moltman har bland annat utforskat temat av befrielse och teologins roll i social rättvisa. Han argumenterar för en dialog mellan kristendomen och marxismen, och har föreslagit att de två kan komplettera varandra för att främja mänsklighetens välbefinnande och skapa global rättvisa.

Precis som Leonardo Boff betonar Moltmann betydelsen av solidaritet med de fattiga och förtryckta och ser möjligheter till samförstånd mellan marxistiska idéer om social förändring och Jesu uppmaningar till kärlek och rättvisa.

Slutsats

Så kan man säga att Jesus var världens första socialist? Nej det kan man inte. Däremot kan man utan tvekan konstatera att Jesus läror har inspirerat miljarder av människor världen över, inklusive socialister.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se