Kontakta oss

iFOKUS

Hur många muslimer finns det i Sverige?

Publicerat

den

iFOKUS| Från högerextremt håll brukar det påstås att muslimerna kommer ta över Sverige. Som skäl för sina påståenden brukar de överdriva antalet muslimer i Sverige. Utöver det brukar man även måla upp en enhetlig bild av muslimer där det påstås att samtliga är hardcore wahabister som praktiserar islam som Saudiarabien och Islamska Staten. Men hur ser det ut på riktigt? Forskaren Tobias Hübinette har försökt ta reda på hur sanningen ser ut. Hur många muslimer finns det i Sverige?

Sedan 1930 års folkräkning saknar vi i Sverige offentlig statistik om religion eller trosuppfattning. Samtidigt samlar den absoluta majoriteten av alla länder i världen (fortfarande) in data och siffror om religion eller trosuppfattning utifrån jämlikhetsdatametoden (d v s utifrån självidentifikation) och detta faktum gör det trots allt möjligt att på ett ungefär räkna ut hur många muslimer som finns i Sverige utifrån den (svenska) offentliga statistik som föreligger på ursprungslandsnivå och som inkluderar de som är födda i landet i fråga liksom de som är födda i Sverige med föräldrar som är födda i landet (dock finns inga siffror alls om den s k ”tredje generationen”).

Mig veterligen har ingen bemödat sig om eller ”orkat” göra detta tidigare utan de siffror som genom åren har dykt upp och som nämns i olika rapporter och studier samt i den politiska debatten och i det offentliga samtalet vad gäller antalet svenska muslimer är rena gissningar och uppskattningar förutom den siffra som SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) årligen presenterar och som gäller antalet bidragsgrundande personer som betjänas av trossamfund som är relaterade till myndigheten (och vilket ”alla” vet är en liten andel av alla muslimer i Sverige).

Antalet muslimer i Sverige:

1930 enligt SCB:s folkräkning: 15
1949 när den första muslimska församlingen bildades: ?
1976 när den första moskén byggdes: ?
1980: ca 100 000
2005: ca 400 000
2010 enligt Pew Research Center: 451 000
2010 enligt SST: ca 110 000
2011 enligt Dispatch International: 574 000
2014 enligt Ipsos MORI: 17% motsvarande ca 1 650 000 (andelen muslimer när det s k ”svenska folket” får frågan om hur många muslimer som finns i Sverige och gissar/uppskattar andelen i procent)
2015 enligt SST: 143 950
2030 enligt Pew Research Center: 993 000

Nu har jag försökt att räkna antalet (praktiserande, icke-utövande och kulturella) muslimer i Sverige (den 31 december 2016) utifrån ursprungsland (totalt 88 ursprungsländer är inkluderade) och där jag har utgått ifrån den procentandel muslimer som gäller i landet i fråga (t ex 58,8% i Albanien, 24,5% i Benin, 6% i Mongoliet, 71,5% i Sierra Leone, 35% i Tanzania och 5,8% i Thailand).

Samtidigt har jag inkluderat uppskattningsvis 50-60 000 adopterade och blandade som har bakgrund i länder som är övervägande muslimska då de är svåra att subtrahera (d v s att exkludera och att dra ifrån) och likaså har jag inkluderat 10 000-tals invandrare från i huvudsak muslimska länder som lever i intimrelationer med infödda majoritetssvenskar (kanske uppemot 50-60 000 partners som lever i blandrelationer): I alla dessa tre fall är det ju tveksamt om de har bibehållit och/eller har upprätthållit någon form av religion eller trosuppfattning överhuvudtaget även om enstaka adopterade, en del blandade och en del av de män från exempelvis Algeriet eller Turkiet som är gifta med infödda majoritetssvenska kvinnor kan vara utövande muslimer. Dessutom har jag inte försökt att räkna upp andelen kristna bland de som särskilt har bakgrund i länder i Nordafrika och Västasien även om det går att anta att andelen kristna från dessa länder är högre i Sverige än i ursprungsländerna i fråga.

Å andra sidan så är landets tusentals infödda majoritetssvenska konvertiter eller revertiter ej inräknade alls och ej heller några s k ”tredjegeneration:are” och de är med all säkerhet ett antal procent vid det här laget och i slutänden så handlar min uträkning med all sannolikhet ändå om en underskattning då jag vidare helt och hållet har utelämnat sammanlagt 100 000-tals invånare i landet som har bakgrund i stater som har upphört att existera såsom Sovjetunionen och Jugoslavien då det är vanskligt att uttala sig om dem och vilket med all säkerhet innebär att 10 000-tals muslimer ej är medräknade överhuvudtaget.

Jag har dessutom också utelämnat ett mycket stort antal länder där procentandelen muslimer understiger 5% (och det finns då gott om länder där andelen muslimer uppgår till exempelvis 2-4%) liksom hela västvärlden (naturligtvis finns det ju invandrare och barn till invandrare som är muslimer och som exempelvis har ursprung i länder som Frankrike, Danmark, Kanada, USA, Storbritannien, Australien och Österrike) och hela Central- och Sydamerika (utom Guyana och Surinam) liksom hela Central- och Östeuropa (utom ett mindre urval av Balkanländerna). Jag är m a o väl medveten om att jag har räknat lågt trots att jag ”av misstag” har fått med ett antal adopterade, ett antal blandade och ett antal (hetero- och homosexuella) partners till infödda majoritetssvenskar liksom med all säkerhet också ett okänt antal kristna från fr a Nordafrika och Västasien.

I vilket fall som helst så kommer jag fram till att utifrån ovanstående urval (och bortval) och utifrån totalt 88 ursprungslandgrupper så fanns det den 31 december 2016 sammanlagt 1 022 850 folkbokförda invånare i landet motsvarande 10,2% av totalbefolkningen som möjligen går att benämna som muslimer och som naturligtvis inbegriper både utövande muslimer (som möjligen uppgår till uppemot en tredjedel av de 1 022 850 invånarna), ej särskilt praktiserande muslimer och enbart s k kulturella muslimer.

10,2% innebär i så fall i ett västvärldssammanhang att Sverige numera är det land i västvärlden där andelen muslimer är som allra högst: I Frankrike brukar andelen muslimer exempelvis anges till kring 8% och i Tyskland, Belgien och Storbritannien till kring 5-6%. Dock ska det slutligen med emfas understrykas att det naturligtvis inte på något sätt existerar någon som helst tävling i västvärlden eller i världen i övrigt vad gäller att härbärgera den högsta procentandelen muslimer, d v s det har självklart inget egenvärde i sig om min uträkning möjligen skulle stämma och om det faktiskt är så att en tiondel av den svenska totalbefolkningen numera kanske kan benämnas som svenska muslimer.

Tobias Hübinette
redaktionen@aktuelltfokus.se